Prijímanie žiakov do SZŠ FUTURUM Charakteristika školy História školy Fakturačné údaje školy

O škole

Prijímanie žiakov do SZŠ FUTURUM

 

Ako získať informácie o zápise žiakov do SZŠ FUTURUM?

-          - sledovať  informácie o zápise žiakov do 1. ročníka SZŠ FUTURUM na webovej stránke školy            www. szsfuturum.edupage.org,

-          - osobne navštíviť priestory SZŠ FUTURUM I. stupeň Na dolinách 27, 91105 Trenčín a II. stupeň Kožušnícka č. 71/2, 911 05 Trenčín.

-          - zúčastniť sa Dní otvorených dverí na I. a II. stupni, ktorých presné termíny budú zverejnené,

-          - získať informácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie skola@szsfuturum.sk alebo

-            jvanova@szsfuturum.sk,

-          - telefonicky na t. č. 0905 905 297,

-          informácie budú k dispozícii aj prostredníctvom letákov a médií.

Časový harmonogram:

      - november 2018 - Škola na skúšku - program pre budúcich prváčikov v slovenskom a anglickom                                       jazyku spojený s prehliadkou školy

-          - február 2019 – Dni otvorenej výučby na I. stupni a marec 2019 na II. stupni

-          - apríl 2019 – zápis žiakov do 1. ročníka

Do prvého ročníka SZŠ FUTURUM prijímame žiakov podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí dovŕšia k 31. augustu daného roku 6 rokov veku. Žiaci mladší, ktorí nespĺňajú toto kritérium, môžu byť prijatí do 1. ročníka na základe odporúčania CPPPaP. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na Súkromnú základnú školu FUTURUM vydáva riaditeľ školy. V prípade vyššieho počtu záujemcov budú uprednostnení súrodenci žiakov navštevujúcich SZŠ FUTURUM, deti zamestnancov školy, deti rodičov s dlhodobým záujmom o štúdium na škole. 

Podmienkou na prijatie nie je znalosť základov anglického jazyka.

Priebeh prijímacieho konania:

-          vstupný rozhovor s dieťaťom,

-              hravá forma zisťovania telesnej, rozumovej, citovej, sociálnej a percepčnej       

           zrelosti v príjemných priestoroch školy,

-          vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí, resp. odklade školskej dochádzky

           v zmysle platnej legislatívy

Súčasťou SZŠ FUTURUM je školský klub FUTURÁČIK, ktorý je v prevádzke po vyučovaní

do 17:00 h. 

Naďalej prijímame žiakov aj do vyšších ročníkov.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria