Haloween II.stupeň

 

Prijímanie žiakov do 1. ročníka Charakteristika školy Profil školy História školy Fakturačné údaje školy Prijímanie žiakov do 5. ročníka

O škole

Prijímanie žiakov do 1. ročníka

 

Čo je potrebné urobiť pre získanie informácií?

-          - sledovať  informácie o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ na webovej stránke školy,

-          - osobne navštíviť priestory Súkromnej ZŠ FUTURUM v Trenčíne, Na dolinách 27,

-          - zúčastniť sa Dní otvorených dverí, ktorých presné termíny budú zverejnené,

-          - získať informácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie skola@szsfuturum.sk alebo

-          jvanova@szsfuturum.sk,

-          - získať informácie telefonicky na t. č. 0905 905 297,

-          informácie budú k dispozícii aj prostredníctvom letákov a médií.

Predbežný časový harmonogram:

-          - február 2017 – Dni otvorených dverí,

-          - apríl 2017 – zápis žiakov do 1. ročníka

Do prvého ročníka ZŠ prijímame žiakov podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktorí dovŕšia k 31. augustu daného roku 6 rokov veku. Žiaci mladší, ktorí nespĺňajú toto kritérium, budú prijatí do 1. ročníka na základe odporúčania CPPPaP. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na súkromnú základnú školu FUTURUM vydáva riaditeľ školy. V prípade vyššieho počtu záujemcov budú uprednostnené deti zo spádovej oblasti a súrodenci žiakov navštevujúcich SZŠ FUTURUM.

Podmienkou na prijatie nie je znalosť základov anglického jazyka.

Postup prijímacieho konania:

-          vstupný rozhovor s dieťaťom

-          podpísanie zmluvy o poskytovaní vzdelania ,

-          vydanie rozhodnutia o prijatí/ prípadne odklade školskej dochádzky

Súčasťou SZŠ je aj školský klub FUTURÁČIK, ktorý je v prevádzke po vyučovaní do 17:00 . 

Naďalej prijímame žiakov aj do vyšších ročníkov.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria