Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Konverzácia z anglického jazyka KAJ
Konverzácia z ruského jazyka KRJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova/Náboženstvo NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Španielsky jazyk SJA
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria