Školský poriadok

Pre žiakov

Súkromná základná škola  FUTURUM, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK

(pre žiakov školy)

 

      Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín každej triedy je podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy.                                                            

                                                                      

Článok 1

  Práva žiakov

 

 1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie.
 2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.
 3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia.
 4. Žiaci so špecifickými vývinovými chybami učenia, ktorí nie sú zaradení do špeciálnych tried, majú právo byť hodnotení ako žiaci v špeciálnych triedach.
 5. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise, v školskom rozhlasovom vysielaní.
 6. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.
 7. Žiak má všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.
 8. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy.
 9. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebné pomôcky, knižnicu.
 10. Majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.
 11. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie.
 12. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.
 13. Žiak má právo na zapožičanie učebníc ( okrem 1. ročníka, ktoré sa na konci školského roka    ostávajú žiakom ) a má povinnosť s nimi zaobchádzať opatrne a šetrne tak, aby ich na konci roka mohol vrátiť .
 14. Žiak má právo:

- navštevovať nepovinné predmety a záujmové krúžky podľa vlastného výberu.

- na zrozumiteľný výklad učiva na vyučovacích hodinách.

- klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď.

- na objektívne skúšanie a hodnotenie svojich vedomostí.

- na taktné a ohľaduplné správanie zo strany učiteľov a  spolužiakov.

- na svoj názor.

15. Žiak sedí podľa zasadacieho poriadku, ktorý s prihliadnutím na názor žiakov urobí triedny   

      učiteľ.

16. Žiak má právo na prestávku tak, ako to stanovuje časové rozdelenie vyučovacieho dňa vo    

      vnútornom poriadku školy.

17. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej jedálni.

 

 Článok 2

Povinnosti žiakov

 

Dochádzka žiakov do školy

 

1.  Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia a akcie  školy pravidelne a  načas.

2.  Vyučovanie, podujatia a akcie školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre zvlášť nepriaznivé počasie alebo nepredvídané dopravné prekážky.

3.  Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je to povinný včas nahlásiť triednemu učiteľovi.

4.   Zákonný zástupca žiaka môže požiadať z určitých závažných dôvodov školu o uvoľnenie z vyučovania - z jednej hodiny môže uvoľniť príslušný vyučujúci, z jedného až troch dní triedny učiteľ, z viac dní riaditeľ školy po predložení písomnej žiadosti.

5.   Ak žiak zostane doma pre nepredvídanú  príčinu, zákonný zástupca je povinný oznámiť príčinu neprítomnosti do 24 hodín triednemu učiteľovi, a to :

      osobne 

      telefonicky – triednemu učiteľovi, prípadne na čísle : 0905 905 297

      e-mailom: skola@szsfuturum.sk

6.   Žiak je povinný každú neprítomnosť na vyučovaní ospravedlniť hodnoverným dokladom - potvrdenie od lekára  alebo písomné ospravedlnenie zákonného zástupcu .

7.   Zákonný zástupca, resp. žiak je povinný ospravedlniť neprítomnosť na vyučovaní najneskôr do 3 dní po opätovnom nástupe do školy. V opačnom prípade sa mu budú vymeškané vyučovacie hodiny rátať ako neospravedlnené.

8.  Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov alebo záujmových krúžkov je pre zapísaných žiakov povinná.

9.  Žiak počas prestávok dodržiava pravidlá slušnosti a bezpečnosti nielen svojej, ale aj ostatných.

10. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmie bez dovolenia učiteľa odísť  z areálu školy.

                                                                                               

Správanie  žiaka počas vyučovania

 

 1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie
 2. Počas vyučovania má žiak mobil vypnutý, schovaný v aktovke. Je povolené využívať mobil iba na telefonovanie - v nutnom prípade, so súhlasom učiteľa. Je zakázané v priestoroch školy a v areáli školy zhotovovať a prehrávať zvukové a obrazové záznamy
 3. Drzé a vulgárne správanie voči spolužiakom alebo dospelým osobám sa hodnotí ako závažný priestupok, môže mať za následok zníženie známky zo správania
 4. Šikanovanie spolužiakov je neprípustné, hodnotí sa v spolupráci s políciou.
 5. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovaní. Veci potrebné na hodinu, si žiak pripraví cez prestávku.
 6. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktorý

nesmie svojvoľne meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

 1. Pred zazvonením každý sedí na svojom mieste.
 2. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 3. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 4. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod (žiaka ospravedlní vyučujúci len vtedy, ak sa žiak nemohol pripraviť z vážnych dôvodov).
 5. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 6. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.
 7. Pri poškodení škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.
 8. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi.
 9. Veci potrebné na konkrétnu vyučovaciu hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke.
 10. Neskorý príchod žiaka na vyučovanie zaznamená vyučujúci do dochádzky v triednej knihe.
 11. Žiak z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nehojdá na stoličke a nežuje žuvačku .
 12. Manipulovať so žalúziami, oknami, vypínačmi a didaktickou technikou môžu žiaci  iba so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.
 13. Žiak sa nevykláňa z okien, nevyhadzuje z okna papiere a odpadky.
 14. Žiak do školy nenosí veci, ktoré v škole nepotrebuje . V prípade straty alebo odcudzenia týchto vecí škola nenesie zodpovednosť.
 15. Klenoty, väčší sumu peňazí, mobil a podobne žiak nosí do školy len na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nenesie za stratu zodpovednosť.
 16. Ak však žiak zistí stratu vecí, ktoré podliehajú poisteniu pre prípad odcudzenia  a žiak sa na začiatku školského roku poistil, oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi a ten  následne zodpovednej osobe za poistenie žiakov pre prípad odcudzenia .Veci, ktoré nie je dovolené nosiť do školy, môže žiak na niektorých akciách školy (napr. výlety, exkurzie  mať, ale je potrebné písomné vyhlásenie rodiča o jeho zodpovednosti v prípade straty alebo poškodenia. Škola za podobné prípady nenesie žiadnu zodpovednosť.    
 17. Žiakom nie je dovolené sedieť na parapetných doskách, nosiť nevhodnú obuv, opúšťať počas vyučovania budovu školy, behať po chodbách, šmýkať sa po zábradlí schodov.
 18. Pri príchode i odchode vyučujúceho sa žiaci sa postavia.
 19. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú cez triedneho učiteľa.
 20. Na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, škole v prírode, lyžiarskom kurze a podobne žiaci dodržiavajú pokyny triedneho učiteľa, vedúceho akcie a ostatných zodpovedných dospelých osôb.
 21. Žiaci sú povinní  dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny, s ktorými ich vždy na

      začiatku školského roka, pred každými prázdninami, pred každou akciou a podobne
      oboznámia triedni učitelia, zodpovední učitelia za konkrétnu akciu a podujatie, o ktorom   
      je zápis v triednej knihe. Žiak, ktorý necvičí z dôvodu predchádzajúcej PN, môže sa                     

      zúčastniť cvičenia ľahkých cvikov a pomáhať vyučujúcemu pri organizácii telesnej

      výchovy.

 1. Žiak musí predložiť vyučujúcemu telesnej výchovy písomné ospravedlnenie od lekára o jeho zdravotných ťažkostiach.
 2. Žiak, ktorý si zabudol úbor na hodinu telesnej výchovy, cvičí v tom, v čom prišiel na

hodinu. Pokiaľ žiak odmietne cvičiť, bude sa to riešiť výchovným opatrením.

 

Oslovenie a pozdravy :

        

       a) žiak  zdraví všetkých zamestnancov školy

           

       b) žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani.

 

 

Správanie žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební

 

 1. Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v triede. Dvere na triedach sú počas malých prestávok dokorán otvorené.
 2. Po 2. vyučovacej od 9, 40 do 10, 00 hod. je veľká prestávka. Počas nej žiaci desiatujú a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa.
 3. Počas veľkej prestávky nesmú žiaci opustiť školskú budovu, či zdržiavať sa mimo budovy školy.
 4. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
 5. Počas malých prestávok sa žiaci pripravujú v triede na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Chodiť po škole môžu iba so súhlasom dozor konajúceho učiteľa.
 6. Odpadky a papiere počas prestávky dávajú žiaci do odpadkových košov. Nehádžu ich po zemi a po chodbách.
 7. Presun žiakov z triedy do odbornej učebne zabezpečuje vyučujúci príslušného predmetu. Ten si pre žiakov príde do triedy pred začiatkom vyučovacej hodiny.
 8. Pri presune z budovy do budovy sa žiaci prezúvajú a zoberú si so sebou prezúvky.

Do telocvične si zoberú cvičebný úbor.

Pred hodinou telesnej výchovy sa žiak v šatni prezlieka do cvičebného úboru a čaká na pokyny učiteľa.

 

Šikanovanie

     a) Ako sa prejavuje šikanovanie v škole?

     - fyzické (telesné) útoky,

     - urážlivé prezývky,

     - nadávky,

     - posmech,

     - tvrdé príkazy agresora vykonať určitú činnosť proti vôli obeti,

     - odcudzenie veci, manipulovanie s vecami proti vôli majiteľa,

     - nepriame formy šikanovania sú tiež zámerné prehliadanie a ignorovanie obete.

 

 

     b) Čo musí urobiť žiak, ak je obeťou šikanovania?

    - ak má žiak pocit, že mu niekto ubližuje či už telesne alebo psychicky, je potrebné, aby to  

      povedal čo najskôr v škole triednej učiteľke, pedagogickému dozoru alebo vedeniu školy,

      doma rodičom.

 

 

 

     c) Aká je povinnosť žiaka, ktorý je svedkom šikanovania?

     - ak je žiak svedkom šikanovania, je povinný podľa svojich možností zabrániť šikanovaniu a

       ohlásiť ho čo najskôr v škole triednej učiteľke, pedagogickému dozoru alebo vedeniu školy.

       Ak to neurobí, môže byť potrestaný za porušenie školského poriadku niektorým z        

       výchovných opatrení

 

     d) Potrestanie žiaka za šikanovanie

        Žiak bude za šikanovanie potrestaný podľa závažnosti činu – pozri kapitolu  Výchovné

        opatrenia a kritériá ich udeľovania

 

 SME ŠKOLA, KDE SA ŠIKANOVANIE NETOLERUJE V ŽIADNEJ PODOBE!

        

Príchod žiakov do školy

 

 1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie tak, aby boli pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami.
 2. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmové krúžky prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom hodiny alebo krúžku.
 3. Po ukončení vyučovania alebo krúžku vyučujúci odprevadí žiakov do šatne a po prezutí ich vyvedie z budovy školy.
 4. Do budovy školy vchádzajú žiaci vchodom na to určeným.
 5. Žiaci, ktorí prichádzajú do školy čakajú na začiatok vyučovania pod dozor vyučujúceho, ktorý vykonáva pedagogický dozor.
 6. Žiak sa prezuje a odloží si obuv do skrinky
 7. V prezuvkách ide do triedy. Pred triedou  si na vešiaku  alebo v skrinke nechá vrchný odev.
 8. Je zakázané vojsť do budovy školy na kolieskových korčuliach, skateboarde a podobne.
 9. Zo zdravotných dôvodov sa neodporúča používať v škole ako prezuvky tenisky, cvičky, botasky.

 

Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, uprace si svoju lavicu, vyloží stoličku, odnesie smeti do koša.
 2. Vyučujúci potom žiakov odprevadí ku skrinkám a  počká, kým odídu do školského klubu alebo domov.

 

 

Uvoľňovanie žiakov

 

 1. Z jednej  vyuč. hodiny uvoľňuje žiaka vyučujúci. Na 1 –3 dni môže uvoľniť triedny učiteľ,

na viac dní riaditeľ školy. Žiaka možno uvoľniť, len na písomnú žiadosť rodičov . Po skončení choroby je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie, alebo ospravedlnenie   rodičov  – do 3 dní  od nástupu do školy. Po tomto termíne sa vymeškané hodiny neospravedlnia. Náhle vymeškanie vyučovania ospravedlní rodič telefonicky.

2. Ak žiak vymešká v školskom polroku 100 vyučovacích hodín a viac, možno mu nariadiť komisionálne skúšky.

3. Neprítomnosť  dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie   dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

                                         

 

Článok 3

                                              

Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie tried, učební, chodieb

 

 

 1. Žiak je povinný šetriť budovu školy, všetko vonkajšie i vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie, zničenie úmyselné alebo z nedbanlivosti, je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka.
 2. Ak sa nezistí konkrétny vinník, škodu nahradí celý kolektív triedy.
 3. Žiak nepoškodzuje  učebnice, je povinný zošity i učebnice mať riadne zabalené.
 4. Žiak poškodí alebo stratí učebnicu počas školského roka, do konca školského roka  

      zabezpečí za ňu náhradu.

 1. Žiak musí mať žiacku knižku, ktorá je úradným dokladom. Svojvoľne nesmie do nej nič kresliť a  vpisovať
 2. Ak žiak odchádza v priebehu školského roka do inej školy, zapožičané učebnice si ponechá, odovzdá ich škole, do ktorej prestúpil.
 3. Žiaci v triedach dbajú na čistotu, pekné prostredie a šetria si lavice, stoličky a ostatné zariadenie triedy.

 

 

Článok 4

Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka

 

 1. vyplývajúce zo Zákona č. 245/2008 (školský zákon)

 

1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom
 1.  a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
 2. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 5. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
 6. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 7. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 8. byť informovaný o správaní dieťaťa a o vyučovacích výsledkoch dieťaťa prostredníctvom žiackej knižky,
 9. byť informovaný o vyučovacích výsledkoch dieťaťa prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

 

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 4. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho  

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

 1. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 

5. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

 

6. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

 

7. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade alebo zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odkladom bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

 

8. Ak sa u žiaka 1. ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za podmienok v bode 7. rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

9. Ak zákonný zástupca žiaka požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

10. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka.

 

11. O povolení vzdelávania v školách mimo územia SR, v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu a o povolení individuálneho vzdelávania v zahraničí pre žiakov základnej školy rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

 

12. Základná škola môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.

 

13. Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučeniu praktického lekára pre deti a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť.

 

14. O prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím žiaka do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa .

 

15. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

16. Ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže do 3 pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenie požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Ak príslušný predmet vyučuje sám riaditeľ školy, môže zákonný zástupca žiaka požiadať o komisionálne preskúšanie príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. (Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní od vydania rozhodnutia. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka, ďalšie preskúšanie je neprípustné – metodický pokyn č. 22/2011 ).

 

 

 1. Vyplývajúce z Vyhlášky o základnej škole č. 320/2008

 

1. Náklady spojené s plaveckým a lyžiarskym výcvikom, výletom, exkurziou, jazykovým pobytom v zahraničí hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.

 

2. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast možno do školy zapísať aj žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami alebo žiaka s nadaním.

 

3. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia možno do školy zapísať aj žiaka, ktorý je v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia o uložení výchovného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení.

 

4. Ak zákonný zástupca žiaka neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy alebo nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy a ak opatrenia školy boli bezvýsledné alebo podľa poznatkov základnej školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom a užívaním omamných látok zákonného zástupcu žiaka, oznámi to riaditeľ zriaďovateľovi školy, ktorý urobí opatrenia podľa osobitného predpisu nasledovne ( zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve):

- Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti a povinnú školskú dochádzku žiaka.

- § 37 Priestupky: Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.

 

 

Článok 5

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

 

- Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou     chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov

 

- Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie škodlivých látok .

 

- Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.

Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

 

- V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.

 

- Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvú pomoc.

Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonných zástupcov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom alebo so zákonným zástupcom. Každý úraz ,ku ktorému prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, zapíše sa Záznam o školskom úraze.

 

- Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede.

 

- Pred vyučovaním, cez prestávky po vyučovaní, na školskej vychádzke ,na exkurzii a pri ostatnej výchovno- vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť

žiakov dozor konajúci učitelia.

 

Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, ;diskrimináciou alebo násilím

 

- Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi ,nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktorého ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.

 

- Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa alebo

výchovného poradcu.

 

- Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu môže dochádzať(chodby, priestory sociálnych zariadení, šatne v telocvični).

 

Všeobecné nariadenia

 

- Do školy je zakázané nosiť predmety, ktoré rozptyľujú žiaka a spolužiakov, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť(napr .zapaľovač ,zápalky, nôž, paralyzér, atď.)

 

- Je zakázané nosiť, prechovávať a užívať nelegálne drogy v škole a mimo školy. Porušenie zákazu je hrubé narušenie disciplíny. Ak žiak zistí že spolužiak alebo spolužiačka porušujú tento zákaz je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru.

 

- Žiak nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje a hrať o peniaze v škole i mimo školy. nesmie nosiť do školy cigarety a alkoholické nápoje.

 

- Žiak je povinný starať sa o svoje zdravie, dodržiavať pokyny pre zabezpečenie hygieny a bezpečnosti. Je povinný správať sa tak, aby neohrozil svoje zdravie a zdravie ostatných.

 

- Na školských akciách aj mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorý bude robiť česť našej školy

 

- Žiak je povinný správať sa voči spolužiakom tak, aby nenarušoval dobré a priateľské vzťahy v kolektíve, rešpektoval individuálne zvláštnosti a záľuby spolužiakov, spolupracoval s nimi pri aktivitách školy.

 

 

Článok 6

Triedna samospráva žiakov

 

Dvoch žiakov, ktorí vždy jeden týždeň majú službu týždenníkov, určuje triedny učiteľ a ich

mená zapíše do triednej knihy.

 

Títo majú tieto povinnosti:

    - pred vyučovaním utrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie

    - na vyučovacích hodinách hlásiť neprítomných žiakov

    - cez prestávky vetrať triedu

    - dbať o čistotu v triede

    - po skončení vyučovania utrieť tabuľu, uložiť kriedu, skontrolovať vodu

 

 

Článok 7

Výchovné opatrenia

 

1. Žiak je povinný predložiť učiteľovi na vyzvanie žiacku knižku.

 

2. Žiak, ktorý nepredloží učiteľovi žiacku knižku 

    3 - 4 - krát               napomenutie triednym učiteľom

    5 - 7 - krát               pokarhanie triednym učiteľom

    8 a viackrát pokarhanie riaditeľom školy

 

3. Ak žiak žiacku knižku nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň 

    predložiť žiacku knižku bez vyzvania učiteľovi, aby mu známku alebo poznámku zapísal. 

    Nerešpektovanie sa považuje za porušenie školského poriadku.

 

4. Triedny učiteľ 1x za mesiac  urobí kontrolu žiackych knižiek v triede - dopíše  známky prípadne poznámky podľa klasifikačného poriadku, skontroluje, či sú žiacke knižky podpísané od rodičov.

V prípade dlhodobejšieho nepodpisovania, si triedny učiteľ predvolá  rodičov do školy

 

5. Za neospravedlnené hodiny môžu byť udelené tieto výchovné opatrenia :

    neskoré príchody na vyučovanie najviac 3x napomenutie triedneho učiteľa

    1 - 3 hodín              pokarhanie triednym učiteľom

    4 - 6 hodín              pokarhanie riaditeľa školy a predvolanie rodičov na pohovor

    7 – 12 hodín           2 zo správania

  13 - 18 hodín            3 zo správania

  nad  19 hodín           4 zo správania

 

Pri počte nad 15 neospravedlnených hodín v jednom mesiaci upovedomí triedny učiteľ spolu s vedením  školy príslušný orgán štátnej správy  na zastavenie vyplácania  rodinných prídavkov zákonnému zástupcovi žiaka, pri počte 60 hodín  neospravedlnených hodín upovedomí vedenie školy príslušný štátny orgán  pre účely podnetu  na začatie priestupkového konania voči zákonnému zástupcovi žiaka.

Ospravedlnenia rodičom – rodič, zákonný zástupca žiaka môže ospravedlniť dieťa na 1 až 3 dni nasledujúce za sebou.

Za neskorý príchod na vyučovanie 3x-1 neospravedlnená hodina, viac ako 15 minút - hodina sa vtedy počíta ako neospravedlnená.

V prípade 3 zápisov  v klasifikačnom zázname udelí triedny učiteľ žiakovi napomenutie

triednym učiteľom. ( nie zabudnutie ŽK)

V prípade, že bude ešte viac zápisov, maximálne 3 ďalšie zápisy v klasifikačnom zázname, bude žiakovi udelené ďalšie, o stupeň vyššie napomenutie :

Stupne :    3    napomenutie triednym učiteľom

                 6     pokarhanie triednym učiteľom

                 9     pokarhanie riaditeľom školy

                 12   znížená známka zo správania - stupeň uspokojivé (2)

                 15   znížená známka zo správania - stupeň menej uspokojivé (3)

                 18   znížená známka zo správania - stupeň neuspokojivé (4)

 

 

Výchovné opatrenia:

 

Porušenie pravidiel Vnútorného školského poriadku je dôvodom pre výchovné opatrenia. Zaznamenávajú sa do triednych  výkazov.

 

 

Napomenutie tr. učiteľa:         za drobné previnenia voči školskému poriadku

 

Pokarhanie tr. učiteľa:            opakované menej závažné previnenia, neúmyselné činy

 

Pokarhanie riad. školy:            opakované porušenie školského  poriadku

                                                    jednorazový závažný priestupok,

                                                    neúmyselné závažné porušenie školského poriadku

                                                    drzé správanie, vulgárne vyjadrovanie

 

Nepodmien. zníženie známky

 

      2     dokázaná úmyselná krádež

             úmyselné ublíženie na zdraví

             opakované drzé správanie

             narušenie školského poriadku a disciplíny

             nevhodné správanie na vyučovaní

     

     3      opakovaná krádež

             opakované činy, za ktoré bola 2

             ojedinelý závažný úmyselný priestupok

             šikanovanie

 

     4      opakované činy, za ktoré bola udelená znížená známka 3

                         

Pochvaly:

 

 • individuálna ústna pochvala učiteľom

 

 • pochvala triednym učiteľom - za reprezentáciu školy, účasť a umiestnenie v súťažiach, za   pomoc triednemu učiteľovi a iné písomné pochvaly ( minimálne 3) v klasifikačnom zázname

 

 • pochvala riaditeľom školy za výborný prospech, umiestnenia vo vyšších kolách súťaží a iný mimoriadny čin - udeľuje sa na návrh triedneho učiteľa alebo z podnetu riaditeľa školy

 

 • ocenenie primátorom - za mimoriadnu reprezentáciu mesta na návrh riaditeľa školy.

 

 

Článok 8

Telocvičňa

 

1.  Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede.

2.  Do telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane  pod vedením vyučujúceho.

3.  Otváranie a zatváranie telocvične a šatní robí vyučujúci.

4. Vstup žiakov do telocvične je povolený zásadne iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore.

5. Potrebné telocvičné náradie vydáva žiakom iba vyučujúci. Bez jeho vedomia a prítomnosti nemajú žiaci prístup do kabinetu telesnej výchovy.

6. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telocvičné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne a ich prípadné poškodenie oznámia učiteľovi.

7. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú liezť na iné náradia, aby nedošlo k úrazu.

8. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich bezpodmienečne robiť.

9.  Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.

10. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.           

11. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.

12. Žiaci odchádzajú z hodiny telesnej výchovy opäť pod vedením vyučujúceho do triedy.

13. Žiaci, ktorí sú oslobodení z telesnej výchovy, musia mať potvrdenie od príslušného lekára a v prípade, že hodina telesnej výchovy je v rozvrhu poslednú vyučovaciu hodinu, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, môžu odísť domov skôr.

14. V prípade zákazu vstupu do telocvične patrí toto dočasné riešenie :

      - na hodinu telesnej výchovy idú žiaci pod vedením učiteľa

      - v prípade priaznivého počasia cvičia žiaci s vyučujúcim na dvore školy, na ihriskách

      - v prípade nepriaznivého počasia cvičia s vyučujúcim na chodbách školy, vo vestibuloch

 

                                                                    

Článok 9

Starostlivosť o zovňajšok

 

- Žiak chodí do školy čisto a primerane oblečený, bez výstredných a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu.

 

- Žiak sa po príchode do školy prezúva do prezuviek.

 

- Na hodiny výtvarnej výchovy, telesnej výchovy si nosí vhodné pracovné oblečenie a úbor.

 

 

 Článok 10

Organizácia vyučovania

 

1.  Vyučovanie začína o 8, 00 hodine v zimnom i letnom období a končí  5. vyučovacou  

      hodinou.

 

Časové rozdelenie vyučovacieho dňa:

 

7:00 - 7:55                  Príchod žiakov do školy a príprava na vyučovanie 

 

8:00 - 8:45                  1. vyučovacia hodina

 

8:45 - 8:55                  Malá prestávka

 

8:55 - 9:40                  2. vyučovacia hodina

 

9:40 - 10:00                Veľká prestávka na desiatu

 

10:00 - 10:45              3. vyučovacia hodina

 

10:45 - 10:55              Malá prestávka

 

10:55 - 11:40             4. vyučovacia hodina

 

11:40 - 11:50              Malá prestávka

          

11:50 - 12:35              5. vyučovacia hodina

 

12:35 - 12:45              Malá prestávka

 

12:45 - 13:30              6. vyučovacia hodina

                                                                     

                                                                                                          

2. Ostatná organizácia školského roka podľa pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR.

                                                                      

     

Článok 11

 Záverečné ustanovenia

 

Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so Školským poriadkom žiakov svojej triedy, ako aj ich rodičov.

 

Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiaka po jeho oboznámení sa s jeho obsahom na začiatku školského roka, spravidla v prvý deň školského vyučovania, prípadne na triednickej hodine v septembri. Rešpektovanie školského poriadku prinesie žiakovi úctu, vážnosť, ako i uznanie u učiteľov i spolužiakov.

 

 

Školský poriadok bol schválený na pedagogickej rade dňa  28.8.2015,   pre žiakov sa  môže dopĺňať dodatkami, ktoré budú rovnocennou súčasťou tohto poriadku.

Rada školy schválila dňa: 31.8.2015

                                                                                                   

V Trenčíne 30.6.2015                                                                                         

                                                                                      

                      

 Schvaľujem:  Mgr.Jana Vaňová, riaditeľka školy

 

 

Dodatok k školskému poriadku

pre žiakov nižšieho stredné vzdelávania

 (Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín)

 

Článok 5

Stravovanie v školskej jedálni

 

1. Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni. Je  však povinný zakúpiť si čipovú kartu, na ktorú bude jeho zákonný zástupca pravidelne dobíjať kredit prostredníctvom internet bankingu alebo vkladom na účet v banke a to v hodnote 25 eur, vždy vopred do 20. v predchádzajúcom mesiaci.

2. V školskej jedálni sa žiak správa slušne, nepredbieha sa, nie je hlučný a pri odchode po sebe zanechá čisto, teda tácku s použitým riadom odloží na príslušné miesto.

3. V školskej jedálni je zakázané zdržiavať sa tým žiakom, ktorí sa nestravujú.

4. Žiak si objednáva obedy prostredníctvom čipovej karty a terminálu, ktorý je umiestnený v budove Dopravnej akadémie, kde sa nachádza i jedáleň.

 

Článok 6

 Triedna samospráva žiakov
 

Jedného žiaka, ktorý vždy jeden týždeň má službu týždenníkov, určuje triedny učiteľ a jeho meno zapíše do triednej knihy.

 

Týždenník má tieto povinnosti:

    - pred vyučovaním utrieť tabuľu, pripraviť pomôcky na vyučovanie,

    - na vyučovacích hodinách hlásiť neprítomných žiakov,

    - cez prestávky vetrať triedu,

    - dbať o čistotu v triede,

    - zbierať odpadky v triede,

    - po skončení vyučovania utrieť tabuľu,

    - počas telesnej výchovy organizovať nástup a dávať rozcvičku.

 

Článok 9

Organizácia vyučovania

 

Vyučovanie začína o 8,00 hodine v zimnom i letnom období a končí 5., 6. alebo 7. vyučovacou  hodinou.

 

    Časové rozdelenie vyučovacieho dňa:

 

     7,30 - 7,55          príchod žiakov do školy

     8,00 - 8,45          1.vyučovacia hodina                                        

     8,50 - 9,35          2.vyučovacia hodina

     9,35 - 9,55          veľká prestávka na desiatu

     9,55 - 10,40        3.vyučovacia hodina

    10,50 - 11,35       4.vyučovacia hodina

    11,45 - 12,30       5. vyučovacia hodina

    12,35 - 13,20       6. vyučovacia hodina

    13,25 - 14,10       7. vyučovacia hodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  Na dolinách 27,911 05 Trenčín
 • +421 905 905 297

Fotogaléria