Školská jedáleň

Informácie zo školskej jedálne

Stravovanie žiakov II. stupeň ZŠ

 

Poštová adresa: Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 Trenčín
Telefonický kontakt: 
032/28 55 224
Kontaktné osoby: 
p. Pavol Juríček - vedúci stravovacieho zariadenia

p. Anna Divíšková - referent pre príjem, výdaj a skladovanie tovaru 

Cenník za poskytovanie stravy: 
1,26 €

Úhrada: zákonný zástupca žiakovi pravidelne dobíja kredit prostredníctvom internetbankingu alebo vkladom na účet v banke a to v hodnote 25 eur, vždy vopred do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci. Variabilný symbol dostal každý žiak na začiatku školského roka, spolu s číslom účtu. Kto to stratil, treba zavolať do jedálne, kde vám informácie poskytnú.

Objednávanie a odhlasovanie stravy je realizované cez prihlasovací terminál prostredníctvom elektronickej karty v budove. Elektronickú kartu vlastní každý žiak. Odhlásenie, resp. prihlásenie na stravu je možné na objednávacom terminály 24 hodín vopred. V naliehavom prípade - choroba, lekárske ošetrenie - na tel. čísle - 032/28 55 224 deň vopred, alebo v príslušnom dni do 7:45 h. Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

Stravovanie žiakov I. stupeň ZŠ

Školská jedáleň ZŠ Na dolinách poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom základnej školy, materskej školy, detského domova a súkromnej základnej školy FUTURUM.

  SPÔSOB PLATBY :

     Trvalým príkazom cez bankový účet č.SK3875000000004016406679 mesiac                  dopredu, vždy do 15.dňa v mesiaci, paušálne I.stupeň 25,20  € .

     V správe pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

        

 ODHLASOVANIE OBEDOV

 Obed je možno odhlásiť  deň vopred do 12.00 hod.

 Kontakt : 032/7445544- vedúci jedálne p.Mária Siranová

               +421 911 046 635

 

Oznamujeme stravníkom školskej jedálne,že pri hromadných podujatiach organizovaných ZŠ /výlety, kultúrne podujatia,športové podujatia a pod./je potrebné sa odhlasovať z obedov 2 dni  vopred do 12.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie !

                                                                         

VYROVNANIE PREPLATKOV :

 

 preplatky  za stravu na účet stravníka poukazujeme po  ukončení školského roka v mesiaci júl -    august .

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria