Online rozvrh

Charakteristika školy Fakturačné údaje školy

O škole

Charakteristika školy

Súkromná základná škola FUTURUM (ďalej len „SZŠ FUTURUM“)  je  štruktúrovaná do ôsmich ročníkov a je rozdelená na primárne vzdelávanie – I. stupeň ZŠ a nižšie stredné vzdelávanie – II. stupeň ZŠ.  ZŠ sa nachádza na 1. mája 169/9 v Trenčíne.

Škola sa prioritne zameriava na jazykovo nadaných žiakov z Trenčína a jeho okolia. Majú možnosť rozvíjať talent v každej oblasti. Triedy sú málopočetné, čo vytvára veľmi dobré podmienky pre integrovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP). Škola ponúka aj možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v záujmovej činnosti.

Cieľom školy je na kvalitatívne vysokej úrovni vychovávať a vzdelávať žiakov, a tým vytvárať základy pre ich ďalšie vzdelávanie v  školskej sústave Slovenskej republiky. Tento cieľ škola realizuje vyučovaním cudzích jazykov od 1. ročníka . Hlavným cudzím jazykom je angličtina. Žiak si od 5. ročníka zvolí druhý cudzí jazyk. Škola je výnimočná aj v tom, že sa dokáže flexibilne prispôsobiť požiadavkám spoločnosti a trhu práce. Snahou školy je v maximálne možnej miere zapájať žiakov do moderných a netradičných foriem vyučovania a zapájať ich do rôznych projektov, súťaží a olympiád. 

SZŠ FUTURUM využíva na vyučovanie cudzích jazykov a predmetov vyučovaných v anglickom jazyku  skúsených a  kvalifikovaných pedagógov, pričom na hodiny konverzácií využíva aj lektorov Súkromného gymnázia FUTURUM.

Pri výbere pedagogického zboru školy je veľký dôraz kladený na ich odbornú a pedagogickú spôsobilosť a ďalšie priority pri výbere sú: cudzí jazyk na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, moderné metódy v didaktike vyučovacích predmetov - predovšetkým cudzích jazykov, práca s informačno-komunikačnými technológiami (ďalej len IKT) vo výchovno-vzdelávacom procese a práca so žiakmi so ŠVVP. Kvalifikovanosť pedagógov, flexibilita, kreatívnosť a schopnosť pracovať v tíme patrí k silným stránkam pedagogického zboru. Škola podporuje záujem učiteľov o seba rozvoj a ďalšie vzdelávanie.

SZŠ FUTURUM úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP), Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len MPC), Štátnou školskou inšpekciou (ďalej len ŠŠI) a podľa potreby so  psychológom a neurológom.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria