Online rozvrh

 • Organizácia vyučovania od 15.6.2020 do 19.6.2020.

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  od 15. júna 2020 sa nemenia, zostávajú v platnosti pravidlá nastavené dňom 1.6.2020.

  Na vyučovaní sa zúčastnia žiaci 1. - 4. ročníka.

  Vyučovanie  bude prebiehať denne od 8:00 do 11:20 hod.

  Služba pri vstupe do školy je zabezpečená od 11:00 do 16:00 hod.

  Vyučovanie bude realizované v blokoch podľa vopred stanoveného rozvrhu.

  Predmety, ktoré sa budú vyučovať: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda a  vlastiveda.

  Príchody a odchody  do školy

  Rodič má vstup do školy zakázaný, žiak vchádza do budovy sám, dezinfikuje si ruky, zmeria sa mu teplota a odchádza do šatne a následne do svojej triedy.

  V prípade, že počas vyučovania zistíme zmenu zdravotného stavu žiaka, žiak bude umiestnený do samostatnej miestnosti a  rodič bude kontaktovaný.

  Pred prvým príchodom žiaka do školy vyplní rodič tlačivo – prehlásenie o zdravotnom stave  a odovzdá ho  pri vstupe do školy službe (bez neho nemôže nastúpiť na vyučovanie).

  V prípade prerušenia školskej dochádzky je rodič opätovne povinný doručiť pri nástupe prehlásenie.

  Ak rodič bude potrebovať vyzdvihnúť žiaka, zatelefonuje do školy na číslo

   0905 905 297 alebo sa ohlási  službe pri vchode. Dieťa privedie služba ku vchodu.

  Ak  má žiak odchádzať domov sám, rodič vyplní tlačivo, kde je určená hodina, kedy má dieťa odísť. Pri každej zmene aktualizuje informáciu.(viď príloha)

  Organizácia  obeda .

  Skupiny sa v jedálni budú striedať podľa harmonogramu

  1.A – 11,30 do 12,00 v jedálni + 2.Z v 5. triede

  1.Z – 12,00 do 12,30 v jedálni + 3.Z v 5. triede

  4.Z – 13,00 do 13,30 v jedálni

  Časy výdaja stravy sú orientačné, v prípade, že rodič príde po žiaka ešte v čase obeda, kontaktuje službu pri vstupe do budovy školy.

  Školský klub detí

  Školský klub detí  bude v prevádzke  od 7:00 do 8:00 hod. a po skončení vyučovania do 16:00 hod.

  Každá trieda  bude zároveň samostatným školským klubom, triedy sa nebudú spájať.

  Hygiena počas vyučovania a výchovnej činnosti

  1. Po skončení vyučovania budú všetky miestnosti dôkladne dezinfikované vrátane stolov a podláh.
  2. Počas vyučovania budú priebežne dezinfikované kľučky, toalety, stoly, stoličky.
  3. Žiaci majú pri sebe 2 rúška, jedno náhradné majú v aktovke v plastovom obale, druhé na lavici tiež v plastovom obale, používajú ho pri opustení triedy.
  4. Žiaci sú povinní mať pri sebe minimálne jedny hygienické vreckovky.

   

  Prílohy:

   

   

   

   

   

   

   

 • Zisťovanie záujmu o obnovenie vyučovania od 22.6.2020 pre žiakov II. stupňa ZŠ.

  Práve prebieha zisťovanie záujmu o nástúp žiakov II. stupňa na vyučovanie od 22.6.2020 prostredníctvom EduPage hlasovania.

  Bližšie info o organizácii vám oznámime až po usmernení ministerstva školstva.

 • OZNAM

  Momentálne prebieha  zisťovanie záujmu o nástup žiakov 1. - 5. ročníka do školy od 1. júna 2020. 

  Po prieskume bude zverejnený vnútorný systém organizácie dňa a vyučovania v SZS Futurum. Je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z dôvodu organizácie vyučovania a ostatných aktivít.

  Ďakujeme za spoluprácu.

   

   

   

 • Príspevok na režijné náklady v ŠJ

  Oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov SZŠ FUTURUM Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

   

  Pozastavenie platieb sa týka:

   

  • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola).

   

 • Online rozvrh 2. stupeň

  Počas karantény bude prebiehať online vyučovanie na 2. stupni nasledovne:

  Rozvrh vo formáte pdf si môžete stiahnuť z nasledovných odkazov:

 • Online rozvrh 1. stupeň

  Online činnosť ŠKD (EduPage, Zoom, WhatsApp...:)

  1. oddelenie p. Švitlová - štvrtok 15,00 hod.

  2. oddelenie p. Šišovská - štvrtok 15,00 hod.

  3. oddelenie p. Mušutová - utorok 14,00 hod.

   

  Online činnosť špeciálneho pedagóga

  Mgr. Andrea Mušutová - pondelok, streda, piatok (alebo podľa dohody)

  kontakt: andrea.musutova@gmail.com

   

  Online

 • Veľkonočné prázdniny

  Všetkým našim žiakom, rodičom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pokojnú, v zdraví prežitú Veľkú noc.

 • Zápis do prvého ročníka ZŠ

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa zápis detí do 1. ročníka uskutoční v termíne od 15.4. do 30. 4. 2020.

   

  Vedenie SZŠ FUTURUM oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 16. a 17. apríla 2020 (štvrtok, piatok). 

  Zápis bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa!

  Pokyny k zápisu: 

  1. Pred zápisom je potrebné vyplniť on-line elektronickú prihlášku do 15.4.2020.

     (elektronická prihláška tu)

  2. Vytlačte, vyplňte a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia) žiadosť o prijatie do 1. ročníka.

  3. V prípade, že vaše dieťa žije v spoločnej domácnosti len s jedným zákonným zástupcom a nie je možné, aby sa obaja zúčastnili zápisu, prítomný rodič prinesie vyplnené a podpísané tlačivo "čestné vyhlásenie - súhlas neprítomného zákonného zástupcu so zápisom".

  3. V prípade, ak budete žiadať o odklad alebo plnenie povinnej školskej dochádzky vášho dieťaťa v zahraničí, vytlačte, vypíšte a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia) príslušné tlačivá.

  4. Priniesť doklad o školskej zrelosti vystavený vašim predškolským zariadením (ak ho máte k dispozícii) a kresbu ľubovoľnej postavy, ktorú vytvorí vaše dieťa:)

  5. Na vami uvedený mail v elektronickej prihláške alebo v žiadosti dostanete pozvánku na deň a čas, kedy sa jeden zákonný zástupca dostaví do školy a so sebou si prinesie:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa (originál)
  • vyššie uvedené dokumenty (žiadosti), ktoré sa vás týkajú
  • správu z CPPPaP (ak vaše dieťa absolvovalo akékoľvek špeciálno-pedagogické alebo psychologické vyšetrenia

  Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku a horeuvedené dokumenty, budú vám poskytnuté pri zápise vášho dieťaťa, avšak bude nutná účasť obidvoch zákonných zástupcov.

  Kontakt v prípade nejasností: skola@szsfuturum.sk

  Tešíme sa na stretnutie:)

  Dokumenty na stiahnutie:​​​​​​

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

  Vážení rodičia budúcich prváčikov,

   

  minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR

  určil termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku  od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

  Zápis do 1. ročníka  bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí.

  V prípade záujmu prihlásiť vaše dieťa na SZŠ FUTURUM je potrebné odoslať elektronickú prihlášku

  do 15. apríla 2020.

  Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

   

  Ďakujeme za spoluprácu!

   

  Ostatné tlačivá k zápisu:

   

   

 • Oznam

  Na základe vyhlásenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 24. marca 2020

  od 30. marca 2020 až do odvolania bude prerušené vyučovanie na školách, mení sa aj dátum a forma zápisu detí do 1. ročníka.

  ďalšie informácie: www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

 • Oznam pre rodičov a žiakov školy

  Vedenie SZŠ FUTURUM v dôsledku opatrení  proti  šíreniu koronavírusu udeľuje na piatok 13. 3. 2020 riaditeľské voľno.

  Od pondelka 16. 3. 2020 je škola z rozhodnutia krízového štábu zatvorená (minimálne na 14 dní).

  Nakoľko sa situácia neustále mení, žiadame vás o sledovanie webového sídla školy, taktiež vás budeme informovať aj prostredníctvom edupage školy.

 • Vesmír očami detí - ocenené práce

  35. ročník výtvarnej súťaže

  V piatok 6. marca 2020 si Oliverko H. z 1. A a Patrik Š. zo 4. Z  prevzali diplomy za svoje výtvarné "dielka". Spomedzi 222 žiackych prác v kategórii prvého stupňa bolo 13 prác ocenených, 5 z nich s postupom do celoslovenského kola. Medzi nimi sú aj práce našich dvoch žiakov - Oliverkov "Priateľ na telefón a Patrikovo "Dobite sa, prosím!".

  Vystavené práce aj našich ďalších troch žiakov - Alexa N. 4. Z, Alexa H. 2. Z a Terezky K.  1. A sú sprístupnené verejnosti v priestoroch ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne do 27. 3. 2020.

  Ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  Úspech, obrovský úspech zožali recitátorky našej školy v stredu 4. marca 2020 v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince, keď získali päť ocenení s postupom do okresného kola. Súťažili sme vo všetkých troch kategóriách, v poézii aj próze.

  Umiestnenie žiačok:

  I. kategória

  1. miesto poézia  Jasmínka N. 4. Z                                                                                                             

  1. miesto próza    Evka R.  4. Z

  II. kategória

  1. miesto poézia  Simonka K.  6. Z

  III. kategória

  1. miesto poézia  Lucka V. 8. Z                                                                                                           

  1. miesto próza    Sarah K.  8. Z

  Všetkým patrí veľké poďakovanie za zodpovednú prípravu a vzornú reprezentáciu našej školy.Srdečne gratulujeme a držíme palce do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v marci.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa  17. 2. 2020 žiaci 2. - 4. ročníka prvého stupňa SZŠ FUTURUM predviedli svoje nadanie a recitačné schopnosti v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do školského kola postúpilo 11 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách - prednes poézie a prednes prózy. Porota v zložení Mgr. Jana Vaňová, Mgr. Janka Dovinová, Mgr. Gabriela Letková ocenila v kategórii prednesu poézie štyroch žiakov

  1. miesto  Jasmínka N.  4. Z

  2. miesto  Simon K.  2. Z a  Patrik S.  4. Z

  3. miesto  Anina A.  3. Z

   

  v kategórii prednesu prózy  troch žiakov 

  1. miesto  Evka R.  4. Z

  2. miesto  Karolínka K.  4. Z

  3. miesto   Peter B. 2. Z

  Do vyššieho obvodného kola postupujú recitátori, ktorí obsadili v školskom kole prvé miesta  v jednotlivých kategóriách.

  Všetkým srdečne ďakujeme za vzornú prípravu a príjemný kultúrny zážitok.

  Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom reprezentovaní našej školy.

   

   

 • Vesmír očami detí XXXV. ročník celoslovenskej súťaže

  Žiaci 1. stupňa budú súťažiť aj v tomto roku.

 • Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020

  MATEMATIKA                                                              

  Priemerná úspešnosť školy (v %)  - 74,1

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) - 63,4

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) - 10,7

   

  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

  Priemerná úspešnosť školy (v %)  - 75,6

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) - 64,8

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) - 10,8

   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria