Online rozvrh

Dokumenty školy

Učebný plán ISCED 1

Učebný plán ISCED 1- primárne vzdelávanie    2019/2020

ročník

 

vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

1.

2.

3.

 4.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

7

31

 

anglický jazyk

0

0

3

3

6

Človek a spoločnosť

vlastiveda

0

0

1

2

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

16

 

informatika

0

0

1

1

2

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

0

0

1

1

2

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

 

hudobná výchova

1

1

1

1

4

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova/náboženstvo

1

1

1

1

4

Človek a príroda

prvouka

1

2

   0

0

3

 

prírodoveda

0

0

1

2

3

 

základ

20

20

23

25

88

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikácia

anglický jazyk

2+1

3+2

2

1+1

12

 

spolu

23

25

25

27

100

Poznámky:

 1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený.
 2. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút.
 3. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy.
 4. Predmety etická a náboženská výchova vo všetkých ročníkoch sa vyučujú v skupinách.
 5. Predmety informatika, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova,  hudobná výchova, výtvarná výchova a pracovné vyučovanie na I. stupni ZŠ nie sú klasifikované známkou,  na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/absolvovala“.
 6. Žiaci od 1. ročníka sa učia prvý cudzí jazyk (anglický jazyk).
 7. Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník.“
 8. V zmysle §55 ods. 10 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie a správania žiaka za prvý polrok. Vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň školského roka.
 9. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa v štvrtom ročníku  do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“.
 10.  Voliteľné (disponibilné)  hodiny škola využíva na dotvorenie ŠkVP. Voliteľné hodiny využívame na posilnenie predmetu anglický jazyk vo všetkých ročníkoch na I. stupni ZŠ.
 1. ročník : 2 disponibilné hodiny a 1 hodina financovaná z vlastných zdrojov školy
 2. ročník : 3 disponibilné hodiny a 2 hodiny financované z vlastných zdrojov školy
 3. ročník : 2 disponibilné hodiny
 4. ročník : 1 disponibilná hodina a 1 hodina financovaná z vlastných zdrojov školy

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria