Online rozvrh

Školský klub detí

ŠKD - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

      Školský klub FUTURÁČIK je súčasťou Súkromnej základnej školy FUTURUM. Školský klub je  v prevádzke  celý školský rok, okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin denne do 17 hodiny. V prípade záujmu  zo strany zákonných zástupcov deti môžu byť v prevádzke aj v čase pred vyučovaním od 7:00 hodiny. 

     ŠKD funguje v štyroch oddeleniach pod vedením Mgr. Anny Mušutovej (4. oddelenie), Mgr. Petry Švitlovej (2. oddelenie), Mgr. Denisy Adamčiovej (1. oddelenie) a Nikoly Šišovskej (3. oddelenie).

     Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného  a záujmového charakteru a  prípravu na vyučovanie. Riadi sa schváleným Školským výchovným programom, podľa  ktorého sa vypracovávajú týždenné plány činnosti detí.

     V ŠKD podporujeme kreativitu detí, pomáhame im realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú a  rozvíjame ich talent v rôznych oblastiach výchovy. Tematické oblasti ŠKD sú rovnomerne rozdelené na oblasť:

vzdelávaciu,

spoločensko-vednú,

prírodovedno-enviromentálnu,

pracovno-technickú,

esteticko výchovnú (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická),

telesnú, zdravotnú a športovú.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria