Online rozvrh

Školský klub detí

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Výchovno-vzdelávací program školského klubu pri SZŠ Futurum nadväzuje na činnosti, ktoré na škole prebiehajú v doobedňajších hodinách a plynule prechádza do relaxačných a záujmových aktivít. Školský klub detí je teda oficiálnou, ale aj reálnou súčasťou Súkromnej základnej školy Futurum. Ranný školský klub je v prevádzke od 7:00 do 8:30 hod., poobedný od 12:45 do 17:00 hod. (v jednotlivých oddeleniach v závislosti od ukončenia vyučovania kmeňových tried). Klub nie je v prevádzke počas dní pracovného pokoja (vrátane štátnych sviatkov či školských prázdnin).

---

Činnosť školského klubu je rôznorodá. Prebieha v súlade s platným Výchovným programom školy a platným rozvrhom výchovno-vzdelávacej činnosti. Okrem oddychovej činnosti, teda ŠKD pokrýva taktiež rôzne tematické oblasti výchovy a v neposlednom rade zahŕňa aj prípravu na vyučovanie. 

V rámci oddychovej činnosti v našom klube berieme do úvahy fakt, že forma relaxácie je u detí individuálna. Dbáme o to, aby sa zvolená činnosť detí uskutočňovala v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. Pre účely oddychovej činnosti nám slúži záhradný dvorček, príjemná knižnica či hernička pri vchode do školy.

V rámci tematických oblastí výchovy (uvedených nižšie) rozvíjame osobnosť detí všestranne. Prácu v tematických oblastiach sa snažíme rozdeliť rovnomerne. Deti však zároveň nechávame prirodzene objavovať a zlepšovať sa v ich osobných danostiach, prejavovať talent. Veď ako sa o tom vypovedá aj názov nášho Výchovného programu "Nezanikni v dave a ukáž svoj talent" (kompletné znenie viď v sekcii DOKUMENTY ŠKD).

Tematické oblasti výchovy, v ktorých dieťa formujeme sú tieto:

vzdelávacia

spoločensko-vedná

prírodovedno-environmentálna

pracovno-technická

esteticko-výchovná

telesná, zdravotná a športová oblasť.

Významnou súčasťou školského klubu je aj kvalitná príprava na vyučovanie, v rámci ktorej sa v súlade so Školským vzdelávacím programom rozvíjajú jednotlivé kľúčové kompetencie dieťaťa. 

---

V školskom roku 2022/23 pracujú v Školskom klube detí pri SZŠ Futurum 1. Mája 169/9, Trenčín, nasledovný pedagogický zamestnanci:

Mgr. Bernard Brisuda, vychovávateľ (1. oddelenie)

Bc. Alžbeta Benková, vychovávateľka (2. oddelenie)

Mgr. Petra Švitlová, vychovávateľka (3. oddelenie)

Mgr. Denisa Adamčiová, vychovávateľka (4. oddelenie)

Mgr. Anna Mušutová, vychovávateľka (5. oddelenie)

Alexander Šedivý, vychovávateľ (6. oddelenie)

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria