CLIL

Metóda CLIL

Súkromná základná škola FUTURUM, ako škola s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, má vo svojom učebnom pláne zahrnuté už od 1. ročníka vyučovanie predmetu anglický jazyk v časovom rozsahu 5 vyučovacích hodín týždenne. Zároveň škola podporuje rozvíjanie jazykových kompetencií žiakov aj prostredníctvom krúžkovej činnosti či kultúrnych podujatí. V školskom roku 2016/2017 je anglický jazyk ako cudzí jazyk prostredníctvom metódy CLIL (Content Language Integrated Learning) integrovaný tiež vo výučbe iných, nejazykových predmetov s cieľom podporiť u žiakov rozvíjanie jazykových kompetencií, rozvíjať u nich pozitívny prístup k učeniu a poskytnúť im možnosť prirodzene používať a osvojovať si anglický jazyk.

 

Čo je CLIL?

 

CLIL (Content Language Integrated Learning) alebo integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov označuje množstvo rozdielnych metodických postupov, ktorých spoločným prvkom je špecifické postavenie cudzieho jazyka (v našom prípade ide o anglický jazyk) vo výučbe iných (nejazykových) predmetov.

Pojem CLIL pokrýva všetky formy vzdelávania nejazykových predmetov prostredníctvom vyučovania cudzieho jazyka, tzn. že sa integruje vyučovanie obsahu predmetu (napr. matematiky) s vyučovaním cudzieho (anglického) jazyka.

Cudzí jazyk pritom nie je len cieľom vzdelávania, ale aj prostriedkom, pomocou ktorého sa vzdelanie získava. Učiteľ zároveň učí predmet aj cudzí jazyk, ktorý sa stáva pracovným jazykom. Žiaci sa popri učení nejazykového predmetu učia aj cudzí jazyk.

 

 

Výhody metódy CLIL:

  • Zlepšenie jazykových kompetencií nielen výsledkom procesu výučby cudzieho jazyka ako vyučovacieho predmetu, ale využitím cudzieho jazyka ako nástroja vzdelávania a myslenia pri odovzdávaní poznatkov z nejazykového predmetu.
  • Umožnenie rýchlejšieho nadobudnutia komunikačných kompetencií z cudzieho jazyka spolu so získavaním poznatkov z nejazykového predmetu, ktorý sa vyučuje pomocou cudzieho jazyka.
  • Možnosť používať cudzí jazyk prirodzene, nie v umelo navodených situáciách.
  • Sústredenie sa na obsah, o ktorom chcú žiaci komunikovať, nie na jazyk samotný. Gramatické štruktúry sú druhoradé, žiaci sú hodnotení z obsahu učiva, nie z rozsahu zvládnutia jazykových vedomostí a zručností.

 

Využitie metódy CLIL v SZŠ FUTURUM v školskom roku 2016-2017:

  • 1. stupeň:(4. ročník): matematika
  • 2. stupeň: biológia, fyzika (6. a 7. ročník) a telesná a športová výchova (5. - 7. ročník)

 

Linky vzťahujúce sa k metóde CLIL:

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/vyskumne-ulohy-experimentalne-overovania/projekt_didakticka_efektivnost_metody_clil.pdf

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/vyskumne-ulohy-experimentalne-overovania/clil_instrument_na_podporu_cudzich_jazykov.pdf

 

https://webadm.minedu.sk/data/att/5109.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria